Algemene voorwaarden

Art. 1  Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Hennie Antonis Advies bij een overeenkomst als bedoeld in Art. 2.1. Opdracht: alle (advies)werkzaamheden die Opdrachtgever Hennie Antonis Advies heeft verzocht te verrichten. Hennie Antonis Advies: de eenmanszaak Hennie Antonis Advies van H.E.M. Antonis, gevestigd in Best.

Art. 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Hennie Antonis Advies, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hennie Antonis Advies, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle door Hennie Antonis Advies gedane aanbiedingen en/of offertes.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Hennie Antonis Advies uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien op een offerte respectievelijk opdracht door Hennie Antonis Advies naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden door Hennie Antonis Advies van toepassing zijn verklaard, zullen in geval van strijdigheid tussen (enige bepaling in) die voorwaarden en in (enige bepaling in) deze voorwaarden, deze voorwaarden prevaleren, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 3  Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de door de Opdrachtgever getekende en door Hennie Antonis Advies retour ontvangen opdrachtbevestiging. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Hennie Antonis Advies verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Hennie Antonis Advies met de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang maakt.

Art. 4  Gegevens en informatie

 1. Hennie Antonis Advies is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever de door Hennie Antonis Advies verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als Hennie Antonis Advies wenst, heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Hennie Antonis Advies verstrekte gegevens en informatie.
 3. Opdrachtgever is gehouden Hennie Antonis Advies onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. In het geval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, komen de daaruit voor Hennie Antonis Advies voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Art. 5  Uitvoering van de opdracht

 1. Hennie Antonis Advies bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zo veel mogelijk in acht.
 2. Hennie Antonis Advies zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Hennie Antonis Advies kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Art. 6  Intellectuele vermogensrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die Hennie Antonis Advies bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan Hennie Antonis Advies.
 2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hennie Antonis Advies niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Art. 7  Geheimhouding

 1. Hennie Antonis Advies is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden die haar bij de uitvoering van de opdracht bekend zijn geworden of zullen worden.

Art. 8  Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan Hennie Antonis Advies een honorarium (exclusief omzetbelasting) alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Hennie Antonis Advies gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 2. Jaarlijks kan Hennie Antonis Advies haar tarieven aanpassen.
 3. Hennie Antonis Advies is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
 4. Indien enige declaratie niet dadelijk wordt voldaan, is Hennie Antonis Advies gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. 
 5. Hennie Antonis Advies is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. 
 6. Hennie Antonis Advies is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.
 7. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

Art. 9  Betaling

 1. Betaling door de Opdrachtgever dient plaats te vinden op de tussen Hennie Antonis Advies en de Opdrachtgever overeengekomen termijn en wijze. Indien geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn betaalt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Hennie Antonis Advies zal alsdan voorts gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere levering onmiddellijk op te schorten, tenzij alsnog contant wordt betaald dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van deze facturen wordt gesteld.

Art. 10  Reclames

 1. Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na verzenddatum schriftelijk aan Hennie Antonis Advies kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclame schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op, tenzij Hennie Antonis Advies zulks aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

Art. 11  Aansprakelijkheid

 • Hennie Antonis Advies is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Voor vergoeding komt evenwel nimmer in aanmerking:
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Hennie Antonis Advies;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door Hennie Antonis Advies ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Hennie Antonis Advies verbonden organisatie;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte of gevolgschade alsmede kosten welke de Opdrachtgever zou hebben moeten maken in geval de opdracht van aanvang af door Hennie Antonis Advies goed was uitgevoerd.
 • Opdrachtgever is gehouden Hennie Antonis Advies te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Hennie Antonis Advies ten behoeve van Opdrachtgever.

Art. 12  Rechts en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hennie Antonis Advies is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hennie Antonis Advies gevestigd is. 

Best,   20 december 2018